Waarden

De Kade is een netwerk dat christelijk geïnspireerd is. Belangrijke waarden die worden nagestreefd zijn ondermeer: solidariteit, verbondenheid, respect voor elke mens met zijn geschiedenis en zijn privacy.

Om dit te realiseren moeten we oog hebben voor een open communicatie, waar plaats is voor de zinvolle betekenisgeving van het gedrag en de inzet van de gebruiker, de werknemer en het beleid.
Deze open communicatie veronderstelt het kunnen bespreken van alle mogelijke elementen – als daar de nood toe is- om de doelen te kunnen bereiken, maar met het grootste respect voor integriteit en privacy.

Concretisering van de samenwerking tussen de gebruikers, werknemers en organisatie.

Een kwaliteitsvolle samenwerking van de organisatie met de gebruiker proberen we te vertalen in:
- een duidelijke, doorzichtige organisatiestructuur
- een klantvriendelijke administratie en logistieke ondersteuning
- een grote zorg om de gebruiker zoveel als mogelijk te betrekken
- een soepel en vraaggestuurd aanbod
- een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) die onderhandeld is met de gebruiker en in verstaanbare taal geschreven is.

Een kwaliteitsvolle samenwerking van de organisatie met de werknemer proberen we te vertalen in:
- zoeken naar duidelijkheid in het concreet maken van doelstellingen en waarden
- een duidelijke, doorzichtige organisatiestructuur met een zo groot mogelijke autonomie op een zo laag mogelijk organisatieniveau.
- een (pro)actieve ondersteuning door de hiërarchische lijn en staffuncties
- individuele belangen zo goed als mogelijk verzoenen met de organisatiebelangen
- een klantvriendelijke administratie en logistieke ondersteuning
- een duidelijk en toegankelijk beleid
- een uitgewerkt vormingsbeleid

De organisatie en de gebruikers verwachten van de werknemers:
- respect voor alle gebruikers met ondermeer het correct hanteren van het beroepsgeheim en een even grote betrokkenheid op alle gebruikers.
- solidariteit met de collega’s
- een grote betrokkenheid op de organisatie
- respect voor de ervaringsdeskundigheid van de gebruikers

De organisatie en de werknemers verwachten van de gebruikers:
- bereidheid om in een gemeenschappelijk traject te starten
- respect voor ander gebruikers
- respect voor de waarden die de organisatie nastreeft
- betrokkenheid op de organisatie en een (kritisch) vertrouwen in het aanbod
- respect voor de professionaliteit van de werknemers.

Bij alle beslissingen die we nemen zoeken we een evenwicht tusen werknemers, gebruikers en organisatie. Ingrijpen op één van de drie niveaus heeft gevolgen voor één of beide andere niveaus. We moeten dus oog hebben voor dit evenwicht en er ook aan werken.

KERNWAARDEN

- respect hebben
- samenwerken
- betrokken zijn
- empowerend werken