Ons vakjargon

We gebruiken in onze sector heel wat afkortingen en beseffen dat dit vakjargon niet voor iedereen even helder is.  
Daarom hieronder een lijst met de 'vertalingen'. 

Deze lijst met veel afkortingen van 'eigen huis' werd uitgebreid met die van het VAPH.  Link naar de afkortingenlijst van het VAPH.

ADHD

Attention deficit hyperactivity disorder (stoornis bij concentratie en hyperactiviteit)

ADL

Algemene dagelijkse levensverrichtingen

AHT

Agressie hanteringstechnieken

AR

Adviesrapport / arbeidsrechtbank

ASCO

Assistent zorgcoördinator

ASS

Autismespectrumstoornis

ASV

Algemene sociale vorming

AV

Algemene vergadering

BAS

BEMOK, het anker en Sint-Idesbald

BB

Bijscholing begeleiding

BBC

Bijzondere bijstandscommissie

BC

Bemiddelingscommissie

BC

Begeleidingscentrum

BGV

Beroepsgerichte vorming

BKO

Buitengewoon kleuteronderwijs

BLO

Buitengewoon lager onderwijs

BP

Brandploeg

BPT

Bijzonder pedagogische taken

BUBAO

Buitengewoon basisonderwijs

BUSO

Buitengewoon secundair onderwijs

BVR

Besluit Vlaamse regering

BW

Begeleid wonen

BW

Beschermd wonen

BW

Beschutte werkplaats

CAB

Communicatie assistentie bureau voor doven

CARA

Centrum voor rijgeschiktheid en voertuigaanpassing

CAW

Centrum voor algemeen welzijnswerk

CEDO

Centraal dossier

CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding

COC

Christelijke onderwijs centrale

COC2

Coördinatiecomité

CORV

Commissie voor Onderzoek en Research Visueel Gehandicapten

COS

Centrum voor ontwikkelingsstoornissen

CPBW

Comité voor preventie en bescherming op het werk

CRZ

Centrale registratie zorgvragen

CVI

Cerebral visual impairment (cerebrale visuele beperking)

DAM

Dringende aanvullende maatregelen

DAV

Dienst voor aangepast vervoer

DBF(M)

Design, bouw, financiering (maintenance)

DC

Directiecomité

DI

Dienstverlenende instantie

DIO

Dienst inclusieve ondersteuning

DNM

Dringende noodzakelijke maatregelen

DOP

Dienst ondersteuningsplan

DRPM

Decreet rechtspositie minderjarigen

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

D&I

Diagnostiek en indicatiestelling

EFB

Eigen financiële bijdrage

EP

Evacuatieploeg

FAM

Flexibel aanbod meerderjarigen

FB

Functiebeschrijving

FG

Functioneringsgesprek

FOD

Federale overheidsdienst

FTE

Fulltime equivalent

GA

Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst

GD

Groepsdirectie

GES

Gedrags- en emotionele stoornis

GOB

Gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingscentrum

GOG

Grensoverschrijdend gedrag

GOK

Gelijke onderwijskansen

GON

Geïntegreerd onderwijs

GRIP

Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap

GTB

Gespecialiseerde trajectbepalings- en begeleidingsdienst

GW

Gezinswerker

HGD

HOBU

Handelingsgerichte diagnostiek

Hoger onderwijs buiten universiteit

HOC

Heroverwegingscommissie

IDB

Inschrijvingen en doelgroepenbeheer

IDO

Individuele dienstverleningsovereenkomst

IHP

Integraal huisvestingsplan

IHP2

Individueel handelingsplan

IJH

Integrale jeugdhulp

IMB

Individuele materiële bijstand

ION

Inclusief onderwijs

IOP

Individueel ondersteuningsplan

IPA

Inter-professioneel akkoord

IROJ

Intersectoraal regionaal overleg jeugdhulp

IRPC

Integrale Regionale Prioriteiten Commissie

IVA

Intern verzelfstandigd agentschap

KOC

Kennis- en ondersteuningscentrum

LB

Leefgroepsbespreking

LGV

Leefgroepsvergadering

LIO

Leerkracht in opleiding

LOA

Leefgroepsoverschrijdende activiteiten

LOC

Lokaal overlegcomité

LTR

Lokaal toewijzingsreglement

MDT

Multidisciplinair team

MDV

Multidisciplinair verslag

MFC

Multifunctioneel centrum

MIC

Mobiele interventiecel

MID

Medisch sociale sector in dialoog

MKE

Minimale kwaliteitseis

MMC

Mindermobielencentrale

MPI

Medisch-pedagogisch instituut

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MW

Maatschappelijk werk

NAH

NKO

Niet aangeboren hersenletsel

Neus-keel-oor

NMG

Nederlands ondersteund met gebaren

NRTH

Niet rechtstreeks toegankelijke hulp

OBC

Observatie- en behandelingscentrum

OC

Oudercontact

ODB

Ondersteuning doelgroepenbeleid

OR

Ondernemingsraad

OV

Opleidingsvorm

PA

Provinciale afdeling

PAB

Persoonlijk assistentie budget

PEC

Provinciale evaluatiecommissie

PGB

Persoonsgebonden budget

PLATO

Softwareprogramma voor planning van training en opleiding

PMH

Persoon met een handicap

POS

Problematische opvoedingssituatie

PP 2020

Projectplan perspectief 2020

PPG

Pluralistisch platform gehandicaptenzorg

PPS

Publiek private samenwerking

PTBD

Prioritair te behandelen dossiers

PTP

Persoonlijke toekomstplanning

PVF

Persoonsvolgende financiering

QOL

Quality of Life

RIZIV

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ROG

Regionaal overleg(netwerk) gehandicaptenzorg

ROL

Regionaal overleg leerzorg

RPC

Regionale prioriteitencommissie

RTH

Rechtstreeks Toegankelijke hulp

RVB

Raad van bestuur

RWO

Ruimtelijke ordening woonbeleid en onroerend erfgoed

RZ

Reguliere zorg

SD

Sectoraal directiecomité 

SEN

Steunpunt expertise netwerken

SIS

Supports intensity scale

SLV

Sectorale ledenvergadering (van coc2)

SMK

Sectorspecifieke minimale kwaliteitseis

SMOG

Spreken met ondersteuning van gebaren

SMT

Sociaal Maatschappelijke Training

SOB

Specifieke onderwijsbehoeften

SOG

Sectorale overleggroep gehandicaptenzorg

SOVA

Sociale vaardigheden

STICORDI

Stimuleren, coördineren compenseren, remediëren,dispenseren

STOS

Spraak-, taal- en ontwikkelingsstoornissen

SVZ

Stand van zaken

SW

Sociale werkplaats

TABD

Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur

TADD

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

TATD

Tijdelijke aanstelling tijdelijke duur

TB

Trajectbegeleiding

TB

Thuisbegeleiding

TEACCH

Treatment and education of autistic and related communication handicapped children

TECO

Teamcoördinator

TINA

Intern software programma voor thuisbegeleiding

TNW

Tehuis niet-werkenden

TOV

Toegankelijkheidsoverleg Vlaanderen

TW

Tehuis werkenden

UD

Universal design

VAPH

Vlaams agentschap voor personen met een handicap

VBM

Vrijheidsbeperkende maatregelen

VDAB

Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

VEOMT B&S

Vlaams experten overleg mobiliteit en toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden

VGPH

Vlaams gebruikersoverleg personen met handicap

VGT

Vlaamse gebarentaal

VIPA

Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden

VMSW

Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen

VOET

Vakoverschrijdende eindtermen

VOOD

Vakoverschrijdende opvoedingsdoelen

WOP

Wonen met ondersteuning van particulier

WOP

Werken onder begeleiding van een particulier

WSE

Werk en sociale economie

VSPW

Vormingsleergang sociaal en pedagogisch werk

WVG

Welzijn, volksgezondheid, gezin

WZC

Woon- en zorgcentrum

ZIN

Zorg in natura

ZOCO

Zorgcoördinator

ZVN

Zorgvernieuwing

ZZI

Zorgzwaarte-instrument